Škola

NAJSTARŠIA ŠKOLA

bola evanjelická škola. Existovala od začiatku cirkevného zboru. Už na vizitácii 1611 sa spomína rektor. Zo začiatku mala škola charakter progymnázia. Počas pôsobenia rektora Juraja Jamrišku (neskôr v Súľove zostal a stal sa farárom) mal žiakov, ktorí písali básne v latinskom aj slovenskom jazyku. Boli to básne svadobného charakteru. Vyšli dokonca tlačou 1733 v Púchove. To je vari postačujúce svedectvo o úrovni tejto “začínajúcej” školy.
Z ostatných učiteľov evanjelickej školy sa spomína učiteľ Ján Čerňanský. Pochádza z Rajca. Základné školy absolvoval v Trenčíne, Kreminici a Kežmarku. Teológiu študoval v rokoch 1731-1735 vo Wittenbergu, končil v Lipsku, kde pôsobil ako korektor slovenských kníh v Breitkopfovej tlačiarni. Touto činnosťou sa zaslúžil o rozkvet slovenskej a českej exulantskej literatúry v Nemecku. Od r. 140 bol učiteľom v Súľove. Oženil sa 1737 so Zuzannou Ruténiovou. Mali desatoro detí, z nich syn Ján bol evanjelický farár, 1743 sa stal evanjelickým kňazom v Paludzi. Pôsobil na Slovensku na rôznych miestach. Stále zbieral časopisy a knihy, takisto vzácne rukopisy. Písal tiež poéziu (po latinsky) a duchovné piesne.
Najstaršia evanjelická škola mala svoje miesto v drevenom dome.
Nová budova bola postavená až 1859 – 1860. Pred totou školou bola studňa, využívaná dlhé roky ako verejná studňa. Zakrytá bola drevenou strieškou, až evanjelický učiteľ nemeckého pôvodu Emil Klinga ju v polovici 30-tych rokov dal vybetónovať. Neďaleko stál drevený kríž. Pri ňom sa vždy lúčili ľudia odchádzajúci za prácou do Čiech. Budova školy neskôr slúžila ako materské škôlka, potom bol v nej umiestnený Zvazarm. V súčasnej dobe budoval prešla do majetku cirkvi.

 

ŠKOLSTVO A VZDELANIE V XIX. a XX. STOROČÍ
SÚČASNOSŤ

 

Pramene k tejto kapitole:
1. Kerešová-Horečný: Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias.
2. Školská kronika.
3. Obecná kronika.
4. Iné zdroje

 

web stránka školy