Nariadenia a smernice

rok 2023

VZN č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Štatút obce

VZN č.1/2023 o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov-Hradná

Miestne poplatky – rok 2023

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva Obce Súľov-Hradná (16-12-2022)

VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

VZN č. 3/2022 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

VZN č. 4/2022 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2022 – výška ročnej dotácie na rok 2023 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023

rok 2022

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

rok 2021

VZN č.1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu

VZN č.3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

Príloha č.1 k VZN č.3/2021

VZN č.4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

Miestne poplatky na rok 2022

Dodatok č.3 k VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

Dodatok č.2 k VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

Dodatok č.1 k VZN č.5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná

Dodatok č.1 k Miestnym poplatkom

Všeobecné záväzne nariadenie Obce Súľov-Hradná č. 02/2008, ktorým sa vyhlasuje

záväzná časť Územného plánu obce Súľov-Hradná

 

VZN