Nariadenia a smernice

rok 2018

VZN 1-2018 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN1-2018.pdf
Miestne poplatky MiestnePoplatky2019.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Súľov – Hradná ZasadyHospodarenia2019.pdf

rok 2017

VZN 2017-2 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN-2017-2.pdf
Miestne poplatky Miestnepoplatky-2018.pdf
Sadzobník IOMO Sadzobnik-IOMO.pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ
č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Súľov – Hradná vzn2017-1.pdf

rok 2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ
Č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 1-2016 o miestnych daniach.pdf
Dodatok1-vzn20161.pdf

Miestne poplatky Miestne poplatky na rok 2017.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Súľov-Hradná
VZN č. 2-2016 o nakladaní s odpadom.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 3/2016 o vodení a držaní psov na území Obce Súľov-Hradná
VZN č. 3-2016 o vodení psov.pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ č. 4/2016 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
VZN č.42016.pdf
VZN č.42016 príloha 1 Príloha č1 k VZN 42016.pdf
VZN č.42016 príloha 2Príloha č2 k VZN 42016.pdf

rok 2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ
Č. 3/2015 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
VZN-2015-3.pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ
Č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN-2015-2.pdf

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÚĽOV – HRADNÁ
Č. 1/2015
upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu
VZN-2015-1.pdf

rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2014
VZN-2014-3.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Súľov – Hradná č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN-2014-2.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č.1 /2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp
VZN-2014-1

rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 3 /2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN-3-2013.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 2 /2013 o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území obce
VZN-2-2013

Smernica starostu obce Súľov-Hradná č.2 /2013 Registratúrny poriadok a registratúrny plán
Smernica2-2013.pdf

Smernica starostu obce Súľov-Hradná č. 1 /2013 o postupe obce Súľov-Hradná pri zadávaní jednoduchých zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Smernica1-2013.pdf

Všeobecné záväzne nariadenie Obce Súľov-Hradná č. 02/2008, ktorým sa vyhlasuje

záväzná časť Územného plánu obce Súľov-Hradná

 

VZN