Rod Súľovských

Prvá písomná zmienka o obci Súľov pochádza z roku 1193, a tak dopĺňa archeologickými vykopávkami zistené skutočnosti. Listinou uhorského kráľa Bela III. sa stal Súľov v  roku 1193 majetkom Vratslava pochádzajúceho z Dubnice a  Ostratíc. Pre svoje zásluhy v dalmátskej vojne ho kráľ povýšil do šľachtického stavu a daroval mu obec Predmier so Súľovom, ktoré dovtedy patrili k majetkom Trenčianskeho hradu.

 

Listina sa nezachovala v origináli, ale len v dvoch odpisoch z 18. storočia. Text listiny v pôvodnom latinskom jazyku publikoval Richard Marsina v edícii prameňov – Codex diplomaticus Slovaciae I. v roku 1971 pod číslom 102. Hoci je táto listina považovaná za falzum, vzniknuté začiatkom 13. storočia, odborným rozborom bolo dokázané, že základné obsahové údaje zodpovedajú aj situácii v čase, do ktorého sa listina hlási.

 

Listina z roku 1193 býva chybne považovaná za prvú zmienku o Súľovskom hrade. V listine nie je napísané, že kráľ daroval Vratslavovi Súľovský hrad. Omyl vznikol na základe toho, že pri vymedzovaní hraníc darovaného územia sa spomína Roháč a práve pod týmto názvom je v neskoršom období nazvaný hrad v Súľove. Ak by v listine z roku 1193 pod označením Roháč mysleli hrad, určite by ho uviedli ako predmet darovania a nie ako hraničný bod bez presného špecifikovania, že Roháč predstavuje hrad.

 

Prvá písomná zmienka o obci Hradná pochádza z roku 1408. Obsah listiny, v ktorej sa okrem Hradnej spomína i Súľov, dosiaľ nie je bližšie známy.