Oznámenia

Zasadnutie OZ – 13.10.2021

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13. 10. 2021 t. j. v stredu o 17:30 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 30-42/2021
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 9. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
 10. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
 11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE 774 zastavané plochy a nádvorie
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 251/13 ostatná plocha
 13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 550/3 orná pôda
 14. Obecná kompostáreň – prerokovanie dostavby
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Prijatie uznesení
 18. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 27.9.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 27. 09. 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 30-35/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
8. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie
9. Prerokovanie prípojky k lyžiarskemu vleku a prípojky energie
10. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
11. Prerokovanie dodržiavania stanovenej zákonnej lehoty vybavovania žiadostí
12. Vyhodnotenie ponúk na odkúpenie kontajnerov
13. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Prijatie uznesení
17. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

 

Informáciu o prístupnosti pre verejnosť doplníme.

ZŠ s MŠ v Súľove – Voľné pracovné miesta

Vychovávateľ v školskom klube detí – voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňuje nasledijúce informácie o voľnom pracovnom mieste pozíciu pedagogický zamestnanec:

 

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

b) kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ v školskom klube detí

c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 3 vyhlášky, 1. diel – Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach.

d) zoznam vyžadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– motivačný list
– štruktúrovaný životopis
– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa
– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

f) ďalšie informácie:
– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú
– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu riaditel@zssulov.sk do 24.08.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

Učiteľ v materskej škole – 2 voľné pracovné miesta

Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o 2 voľných pracovných miestach na pozície pedagogických zamestnanecov:

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

b) kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ v materskej škole

c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 1 vyhlášky, 1. diel – Učiteľ školy a školského zariadenia, 1. časť – Učiteľ materskej školy.

d) zoznam vyžadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– motivačný list
– štruktúrovaný životopis
– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa
– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

f) ďalšie informácie:
– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú
– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu sovicky25@gmail.com do 24.08.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Stavebný úrad – DOVOLENKA

Vážení občania,

z dôvodu čerpania dovolenky bude Stavebný úrad v dňoch 23. – 27.8. zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie

Zasadnutie OZ – 26.7.2021

POZVÁNKA

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 26. 07. 2021 t. j. v pondelok o 7.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
5. Prijatie uznesenia
6. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.6.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21. 06. 2021 t. j. v pondelok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 13 – 29/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 – schválenie
7. Dodatok č. 1 k Miestnym poplatkom – schválenie
8. Zámer predaja hnuteľného majetku obce Súľov – Hradná priamym predajom – schválenie
9. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná, na ktorý sa vzťahuje osobitný zreteľ – schválenie
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná na II. polrok 2021 – schválenie
12. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej – doriešenie
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Prijatie uznesení
16. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

 

Zasadanie bude verejné, občanov preto v prípade účasti prosíme o dodržiavanie aktuálne platných protiepidemických opatrení (platných pre žltý okres). Je povinné rúško alebo respirátor.