Oznámenia

Zasadnutie OZ 15.12.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 12. 2022 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.
PROGRAM – návrh:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 47 – 52/2022
5. Plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2022 – schválenie
6. Rozpočtové opatrenie č. 15/2022 – schválenie
7. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
9. VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
10. VZN č. 3/2022 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – schválenie
11. VZN č. 4/2022 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež – schválenie
12. Smernica č. 1 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľom obce Súľov – Hradná – schválenie
13. Miestne poplatky na rok 2023 – schválenie
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, Rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 – schválenie
15. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná – schválenie
16. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Súľov – Hradná – schválenie,
Schválenie platu zástupcu starostu obce Súľov – Hradná
17. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 – schválenie
18. Doplnenie členov komisií, určenie ich náplne práce – schválenie
19. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku obce k 31. 12. 2022, zostavenie inventarizačných komisií
20. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Kozmetický salón – schválenie
21. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Zmrzlina – schválenie
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Prijatie uznesení
25. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ 15.11.2022

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 15. 11. 2022 t. j. v utorok o 18.00 hod. v MOS Súľov.                                  

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Určenie zástupcu starostu, poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie sobášiaceho, zástupcu sobášiaceho, sobášnu miestnosť a sobášny deň
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Prerušená distribúcia elektriny dňa 19.10.2022

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 19. októbra, v čase od 7:30 do 15:30 hodiny bude v našej obci v časti Súľov prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznamy súpisných čísel, kt. sa odstávka týka nájdete v prílohe.

Zasadnutie OZ 28.9.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 28. 09. 2022 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 5. Dodatok č. 2 k VZN č, 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č.13/2022 – schválenie
 7. Kontrola uznesení za r. 2018- r. 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ 16.8.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 16. 08. 2022 t. j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2022 – schválenie
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania – schválenie
6. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Prijatie uznesení
10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ 7.7.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 07. 07. 2022 t. j. vo štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 5. Rôzne
 6. Prijatie uznesení
 7. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce