Oznámenia

Zber elektroodpadu 7.-8.6.2022

🗑♻️⚡️ V dňoch od 7.-8.6.2022 budú v obci pripravené kontajnery na elektroodpad – pred MOS v Súľove a pri družstve v Hradnej.

Zasadnutie OZ – 9.6.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 09. 06. 2022 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 11-22/2022
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022 – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – OZ berie na vedomie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – schválenie
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021, návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2021 – schválenie
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná – schválenie
 10. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod cintorínom Hradná
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 4.4.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 4.4.2022 t. j. v pondelok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 1-10/2022
 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – OZ berie na vedomie
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 – schválenie
 9. Predloženie cenových ponúk na prenájom záhradných domčekov INFO pre účely predaja propagačného materiálu – schválenie
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

TELEKOM: Bezplatné zriadenie optickej prípojky (časť Súľov)

Spoločnosť Slovak Telekom v rámci plánovanej rekonštrukcie telekomunikačnej infraštruktúry v časti obce Súľov ponúka občanom možnosť vyjadriť súhlas s umiestnením prípojky na internet (optika) na svojom pozemku. Náklady na zriadenie prípojky znáša Slovak Telekom, zriadenie prípojky nieje podmienené okamžitým využívaním služieb, ani nepredstavuje ďalšie poplatky pre občana. Pre vyjadrenie súhlasu je potrebné vypísať tlačivo, ktoré vám bolo doručené do schránky (alebo sa nachádza na odkaze nižšie) a zaniesť ho na obecný úrad (prípadne sken odoslať na adresu uvedenú v tlačive). Termín odovzdania je 15.4.2022.

TELEKOM SUHLAS FTTH

OZNAM – poskytovanie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu

OZNAM

Obec Súľov – Hradná oznamuje občanom, že na základe VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu podľa článku IV, ods. 2, uznesením č. 6/2022 obec určila výšku ročnej dotácie na jedno dieťa a to:

80,00 eur/rok

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu priamo do podateľne Obecného úradu v Súľove – Hradnej alebo prostredníctvom emailu: urad@sulov-hradna.sk a to v termíne: od 25. 03. 2022 do 10. 12. 2022