Oznámenia

Zasadnutie OZ 15.5.2024

OBEC Súľov – Hradná

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15.05.2024 t.j. v stredu o 18:00 hod. v KD Hradná
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č.17 – 23 /2024
5. Návrh Záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2023
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2023
b) Schválenie Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2023
6. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Súľov-Hradná
7. Rozpočtové opatrenie č.5/2024
8. Plnenie rozpočtu k 31.03.2024
9. Schválenie rekonštrukcie turistických chodníkov
10. Schválenie energetického zhodnotenia budov TJ Partizán Súľov, KD Hradná
11. Schválenie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ 21.3.2024

POZVÁNKA

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21.03.2024 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. v MOS Súľov
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č.01-16/2024
5. Schválenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Súľov-Hradná
6. Schválenie zberu TKO v obci Súľov-Hradná na rok 2025
7. Rozpočtové opatrenie č.3/2024
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ 21.2.2024

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21.02.2024 t.j. v stredu  o 17:00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č.52-61/2023
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Schválenie obstarania a spracovania územného plánu obce Súľov-Hradná
 7. Použitie rezervného fondu na KV
 8. Schválenie dotácie PO a FO poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež
 9. Rozpočtové opatrenie č.1/2024
 10. Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2023 – OZ berie na vedomie
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Dovolenka – Stavebný úrad

Z dôvodu čerpania dovolenky bude spoločný stavebný úrad dňa 21.12.2023 – 05.01.2024 zatvorený.

Zasadnutie OZ 13.12.2023

POZVÁNKA

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13.12.2023 t.j. v stredu  o 18:00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č.45-51/2023
 5. VZN č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č.7/2023 – schválenie
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Zmrzlina – schválenie
 8. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Kozmetika – schválenie
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2024, Rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025– 2026 – schválenie
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ 24.10.2023

POZVÁNKA

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 24.10.2023 t.j. v utorok o 18:00 hod. v KD Hradná.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2023
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná
6. Schválenie sociálnej výpomoci pre rodinu Ďurcovú
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zbierka (požiar)

Červený kríž v spolupráci s hasičmi z Hradnej a obcou Súľov – Hradná iniciujú finančnú zbierku pre rodinu Miroslava Ďurca z Hradnej, ktorej požiar zničil celú strechu domu. Finančný príspevok môžte poslať priamo na účet: IBAN SK42 0900 0000 0002 5014 7697

Vo štvrtok 19.10. a piatok 20.10.2023 od 17:00 do 18:00 hod. bude v KD Hradná umiestnená uzamknutá pokladnička pre tých, čo nechcú využiť bankový prevod, no chceli by prispieť. V mene rodiny Ďurcovej ďakujeme za každú pomoc.