Úradná tabuľa

“Návrh” Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2019

Návrh Záverečný účet obce r. 2019

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov-Hradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

zámer parkovisko

PROJEKT –

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná

Názov projektu :Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Kód projektu v ITMS 2014+ :310041K063
Miesto realizácie projektu :Obec Súľov – Hradná
Zmluvná výška NFP:399 776,30 EUR
Časová realizácia projektu:od 03/2019 – 07/2020

popis
plagát