Úradná tabuľa

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – Materská škola Súľov-Hradná

https://sulov-hradna.sk/notices/prerokovanie-zadania-pre-vypracovanie-uzemneho-planu-obce/

Výzva na doplňujúce voľby členov rady školy

Verejné vyhlášky – Stavebný úrad

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Súľov-Hradná č. 3/2022 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

Dodatok č . 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE SÚĽOV – HRADNÁ č. 1/2022 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh – Dodatok č.1 k VZN č.3/2022 – Poplatky ŠKD-MŠ-ŠJ

Návrh – Dodatok č.1 k VZN č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2023 o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov-Hradná

Výpočet účinnosti triedeného zberu za rok 2022

Informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Príloha č.1 k VZN č. 2/2022

SMERNICA č. 1/2022 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov – Hradná

Príloha č. 1 k Smernici č. 1/2022 Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa

_

Verejná vyhláška – začiatok obstarávania – územný plán obce

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bytča

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ

Zvýš.energet.hospod.budovy OcÚ
Zvýš.energet.hosp.budovy ocú plagát