Úradná tabuľa

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 23. 03. 2020 t. j. v pondelok o 06.00 hod. v KD Hradná.

Pozvánka 23032020

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov-Hradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

zámer parkovisko

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce Súľov-Hradná z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

zámer nájom Tur.ubytovňa

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradnáo určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Navrh VZN

Zverejnenie zámerov
zamerkupa20190613.pdf

PROJEKT –

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná

Názov projektu :Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Kód projektu v ITMS 2014+ :310041K063
Miesto realizácie projektu :Obec Súľov – Hradná
Zmluvná výška NFP:399 776,30 EUR
Časová realizácia projektu:od 03/2019 – 07/2020

popis
plagát