Úradná tabuľa

 

 Návrh “Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov – Hradná č. 2/2020

o organizácii miestneho referenda”

Návrh VZN č. 02/2020 o miestnom referende

 Zámer predaja hnuteľného majetku obce Súľov – Hradná

zámer obce

PROJEKT –

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná

Názov projektu :Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov – Hradná
Kód projektu v ITMS 2014+ :310041K063
Miesto realizácie projektu :Obec Súľov – Hradná
Zmluvná výška NFP:399 776,30 EUR
Časová realizácia projektu:od 03/2019 – 07/2020

popis
plagát