Verejné obstarávanie

Všeobecné informácie

Obec Súľov – Hradná je verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obchodné meno Obec Súľov – Hradná
Sídlo Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov – Hradná
Zastúpený Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce
IČO 00 321 656
DIČ 2020618545
Telefón/Fax +421 41 557 40 16 / +421 41 557 40 16
E-mail urad@sulov-hradna.sk
Web www.sulov-hradna.sk

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Obec Súľov – Hradná ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“) na tomto mieste svojich internetových stránok uverejňuje informácie o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZoVO.

2018-10-04b Výzva na predkladanie ponúk – Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Garáž – prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: 10.10.2018 do 12:00 hod.

2018-10-04a Výzva na predkladanie ponúk – Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Hradná. 

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: 10.10.2018 do 12:00 hod.

2018-03-21 Výzva na predkladanie ponúk – Zákazka na dodanie tovaru na predmet zákazky:
Lokátor feromagnetických kovov

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: do 28.3.2018 do 12:00 hod.

2018-02-28 Výzva na predkladanie ponúk – Zákazka na dodanie tovaru na predmet zákazky:
Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 – TECHNOLÓGIA KUCHYNE 

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: 08.03.2018 do 12:00 hod.

2018-02-23 Výzva na predkladanie ponúk – Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky:
Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118.

Dokumenty a podklady potrebné k spracovaniu a predloženiu ponuky:

Lehota na predloženie ponuky: 06.03.2018 do 12:00 hod