Oznámenia

Oznamy 6.5.2021

☣ COVID-19 ☣
Najbližší víkend (8.-9. Máj) sa v našej obci už NEBUDE testovať (neskôr sa uvidí – dáme včas vedieť).

💦 ODPIS VODOMEROV ✅
Súľov 10. – 12. Máj
Hradná 13. – 14. Máj
Prosíme o sprístupnenie vodomerných šácht 👍

♻️ VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD 🗑
17. – 19. Mája budú v obci pripravené kontajnery. ❌ Nevhadzovať pneumatiky a elektroodpad ❗

Stránkové hodiny – obecný úrad

Vážení občania,

z dôvodu pretrvávania núdzového stavu na Slovensku sú upravené stránkové hodiny Obecného úradu v Súľove – Hradnej nasledovne:

 

PONDELOK             08:00 hod – 12:00 hod

UTOROK                   08:00 hod – 12:00 hod

STREDA                    08:00 hod – 12:00 hod

ŠTVRTOK                 08:00 hod – 12:00 hod

PIATOK                     08:00 hod – 12:00 hod

Záznam zo zasadnutia OZ 15.12.2020

Vážení občania, prinášame vám videozáznam zo včerajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19 nebolo prístupné verejnosti.

 

Záznam zo zasadnutia OZ 19.11.2020 17:00

Vážení občania, prinášame vám videozáznam zo včerajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19 nebolo prístupné verejnosti.

ZMENA: Zasadnutie OZ 14.10.2020

Vážení občania,

vzhľadom na prijaté nariadenia ohľadom šírenia COVID-19 sa dnešné zastuputeľstvo uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.10.2020

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 10. 2020 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z prijatého úveru na financovanie nákladov spojených s rozšírením vodovodu časť Makovište a časť Lúčky
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – schválenie
 6. Zmluva o zriadení vecného bremena – spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. schválenie
 7. Doriešenie projektu P.R.V. 7.4.6. Základné služby / LOCUS 903
 8. Schválenie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnej pôsobnosti v roku 2020 z dôvodu výpadku na strane príjmov fyzických osôb – z podielových daní v rozpočte obce z MF SR
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce