Oznámenia

Zasadnutie OZ – 1.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 01.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 28/2023
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2023
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 7. Riešenie výmeny vykurovacieho systému TJ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 22.6.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 22.06.2023 t.j. vo štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 24/2023
 5. Návrh Záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2022
 6. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2022
 7. b) Schválenie Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2022
 8. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Súľov-Hradná
 9. Prerokovanie dopravného značenia
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 25.5.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 25.05.2023 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 14-19/2023
 5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN obce Súľov-Hradná č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Úprava rozpočtu – rozpočtové č. 3
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesení
 10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Prerušenie el. energie dňa 03.04.2023

Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňa 3. apríla, v čase od 7:30 do 15:30 hodiny bude v našej obci Súľov-Hradná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam súpisných čísel a odberných miest, ktorých sa odstávka týka, je zverejnený TU.

Zasadnutie OZ – 9.3.2023

POZVÁNKA

 

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 09.03.2023 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie úveru z envirofondu
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 31.12.2022
 6. Schválenie žiadostí o udelenie súhlasu s umiestením rozvodu nad povrchom zeme pre optickú sieť FY KINET
 7. Schválenie žiadostí súkromných poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ 14.2.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14.02.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradnej.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 53 – 73/2022
 5. VZN o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov – Hradná
 6. Schválenie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež
 7. Schválenie zmluvy na vysporiadanie pozemku na cintoríne v Hradnej
 8. Schválenie vybudovania kamerového systému v obci Súľov – Hradná
 9. Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia Súľov – Hradná
 10. Schválenie zapojenia sa do projektu OPKZP–PO4–SC411-2023-8 výzva číslo 80: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
 11. Schválenie použitia dreva z obecnej hory
 12. Schválenie zmluvy na odkúpenie kontajnera na textilný odpad a zmluvy o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
 13. Štatút obce
 14. Úprava rozpočtu obce
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesení
 18. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ 15.12.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 12. 2022 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.
PROGRAM – návrh:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 47 – 52/2022
5. Plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2022 – schválenie
6. Rozpočtové opatrenie č. 15/2022 – schválenie
7. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
9. VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
10. VZN č. 3/2022 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – schválenie
11. VZN č. 4/2022 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež – schválenie
12. Smernica č. 1 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľom obce Súľov – Hradná – schválenie
13. Miestne poplatky na rok 2023 – schválenie
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, Rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 – schválenie
15. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná – schválenie
16. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Súľov – Hradná – schválenie,
Schválenie platu zástupcu starostu obce Súľov – Hradná
17. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 – schválenie
18. Doplnenie členov komisií, určenie ich náplne práce – schválenie
19. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku obce k 31. 12. 2022, zostavenie inventarizačných komisií
20. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Kozmetický salón – schválenie
21. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Zmrzlina – schválenie
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Prijatie uznesení
25. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce