Oznámenia

Zasadnutie OZ 16.8.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 16. 08. 2022 t. j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2022 – schválenie
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania – schválenie
6. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Prijatie uznesení
10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ 7.7.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 07. 07. 2022 t. j. vo štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 5. Rôzne
 6. Prijatie uznesení
 7. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ 1.7.2022 (preložené na 7.7.2022)

PRELOŽENÉ NA 7.7.2022

P O Z V Á N K A
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 01. 07. 2022 t. j. v piatok o 7.00 hod. v MOS Súľov.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
5. Rôzne
6. Prijatie uznesení
7. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zber elektroodpadu 7.-8.6.2022

🗑♻️⚡️ V dňoch od 7.-8.6.2022 budú v obci pripravené kontajnery na elektroodpad – pred MOS v Súľove a pri družstve v Hradnej.

Zasadnutie OZ – 9.6.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 09. 06. 2022 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 11-22/2022
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022 – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – OZ berie na vedomie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – schválenie
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021, návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2021 – schválenie
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná – schválenie
 10. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod cintorínom Hradná
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 4.4.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 4.4.2022 t. j. v pondelok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 1-10/2022
 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – OZ berie na vedomie
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 – schválenie
 9. Predloženie cenových ponúk na prenájom záhradných domčekov INFO pre účely predaja propagačného materiálu – schválenie
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce