Oznámenia

Zasadnutie OZ – 4.4.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 4.4.2022 t. j. v pondelok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 1-10/2022
 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – OZ berie na vedomie
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 – schválenie
 9. Predloženie cenových ponúk na prenájom záhradných domčekov INFO pre účely predaja propagačného materiálu – schválenie
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

TELEKOM: Bezplatné zriadenie optickej prípojky (časť Súľov)

Spoločnosť Slovak Telekom v rámci plánovanej rekonštrukcie telekomunikačnej infraštruktúry v časti obce Súľov ponúka občanom možnosť vyjadriť súhlas s umiestnením prípojky na internet (optika) na svojom pozemku. Náklady na zriadenie prípojky znáša Slovak Telekom, zriadenie prípojky nieje podmienené okamžitým využívaním služieb, ani nepredstavuje ďalšie poplatky pre občana. Pre vyjadrenie súhlasu je potrebné vypísať tlačivo, ktoré vám bolo doručené do schránky (alebo sa nachádza na odkaze nižšie) a zaniesť ho na obecný úrad (prípadne sken odoslať na adresu uvedenú v tlačive). Termín odovzdania je 15.4.2022.

TELEKOM SUHLAS FTTH

OZNAM – poskytovanie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu

OZNAM

Obec Súľov – Hradná oznamuje občanom, že na základe VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu podľa článku IV, ods. 2, uznesením č. 6/2022 obec určila výšku ročnej dotácie na jedno dieťa a to:

80,00 eur/rok

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu priamo do podateľne Obecného úradu v Súľove – Hradnej alebo prostredníctvom emailu: urad@sulov-hradna.sk a to v termíne: od 25. 03. 2022 do 10. 12. 2022

Transparentný účet – Pomoc Ukrajine

Obec Súľov – Hradná oznamuje, že obec zriadila transparentný účet pre občanov, ktorí majú záujem o poskytnutie dobrovoľného finančného príspevku na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Č. účtu: SK87 0200 0000 0045 7335 8358

Uvedené finančné prostriedky budú použité na nákup potravín, oblečenia, hygienické potreby, drogériu, miestny transport, školské aktivity a pod.

Obec Súľov – Hradná Vám vopred ďakuje za pomoc a prejavenú solidaritu.

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v Zariadení školského stravovania

Zasadnutie OZ – 15.3.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 03. 2022 t. j. v utorok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 59-73/2021
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 – OZ berie na vedomie
 7. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2021 – schválenie
 8. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 – schválenie
 9. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – schválenie
 10. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ / Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – schválenie
 11. Návrh na úpravu rozpočtu obce / Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – schválenie
 12. Výška ročnej dotácie na jedno dieťa pre účely podpory mimoškolských voľnočasových aktivít na rok 2022 – schválenie
 13. Zámer prenajať drevené búdky na parkoviskách pre účely predaja propagačného materiálu – schválenie
 14. Výber dane za užívanie verejného priestranstva pred MOS v Súľove
 15. Zmluva s firmou INTA na zber použitého kuchynského oleja a tukov – schválenie
 16. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2021 – OZ berie na vedomie
 17. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Zmrzlina – schválenie
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Prijatie uznesení
 21. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce