Oznámenia

OcÚ – Dovolenka 30-31.8.2023

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Súľove-Hradnej bude dňa od 30.08.2023 do 31.08.2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkov úradu.

Voľné pracovné miesto – ZŠsMŠ – Pedagogický asistent/ka

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 – Pedagogický asistent/ka 

Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Pedagogický asistent/ka:

1a) Názov školy alebo školského zariadenia: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64

1b) Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

1c) Kontakty na zodpovednú osobu: Mgr. Anna Bušfyová; e-mail: zssulov@zssulov.sk; mobil: +421 911 588 002

1d) Voľná pracovná pozícia: pedagogický asistent/ka

1e) Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch

a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 6 vyhlášky

1f) Predpokladaný dátum prijatia: 01.09.2023

1g) Ďalšie informácie:

– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú (31.08.2024) s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú; úväzok: 50 %

– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

1h) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa

– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa

– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu zssulov@zssulov.sk do 25.08.2023:

2a) Zoznam vyžadovaných dokladov:

– žiadosť o zaradenie do výberového konania

– motivačný list

– štruktúrovaný životopis

– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi

– čestné prehlásenie o bezúhonnosti

– súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

RNDr. Ján Mekiňa

riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64

Zasadnutie OZ – 15.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 15.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 29-36/2023
 5. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.3/2022 – Poplatky ŠKD-MŠ-ŠJ
 6. Riešenie spolupráce medzi obcami Súľov-Hradná a obec Jablonové
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 1.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 01.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 28/2023
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2023
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 7. Riešenie výmeny vykurovacieho systému TJ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 22.6.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 22.06.2023 t.j. vo štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 24/2023
 5. Návrh Záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2022
 6. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2022
 7. b) Schválenie Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2022
 8. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Súľov-Hradná
 9. Prerokovanie dopravného značenia
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 25.5.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 25.05.2023 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 14-19/2023
 5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN obce Súľov-Hradná č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Úprava rozpočtu – rozpočtové č. 3
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesení
 10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce