Zasadnutie OZ 13.12.2023

POZVÁNKA

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13.12.2023 t.j. v stredu  o 18:00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č.45-51/2023
 5. VZN č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č.7/2023 – schválenie
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Zmrzlina – schválenie
 8. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Kozmetika – schválenie
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2024, Rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025– 2026 – schválenie
 10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Schválenie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce