Prerokovanie zadania pre vypracovanie územného plánu obce