Oznámenia

Zasadnutie OZ 14.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 12. 2021 t. j. v utorok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 52 – č. 58/2021
5. Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
6. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
7. Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu – schválenie
8. Návrh Miestne poplatky na rok 2022 – schválenie
9. Návrh VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – schválenie
10. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
11. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
12. Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 – schválenie
13. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KNC 245/2 – schválenie
14. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela k KNC 251/13 – schválenie
15. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzka Zmrzlina – schválenie
16. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v MOS Súľov /sklad, chodba/
17. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzka Kozmetický salón – schválenie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Prijatie uznesení
21. Záver

Vzhľadom k pandemickej situácií nebude zasadnutie pre verejnosť prístupné.

Ing. Jaroslav Bušfy/starosta obce

Zasadnutie OZ – 6.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 06. 12. 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 43-51/2021
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, č. 11/2021 – OZ berie na vedomie
6. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ v časti originálne kompetencie na materiálne zabezpečenie opatrení proti COVID 19 – schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ /Rozpočtové opatrenie č. 7/ – schválenie
8. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021
9. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KN-C 245/2 – schválenie
10. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela č. KN-C 251/13 – schválenie
11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE – 774 zastavané plochy a nádvorie
12. Predaj kontajnerov – vyhodnotenie súťaže
13. Predaj biliardového stola – predloženie ponuky
14. Žiadosť o prenájom predajnej plochy na predaj suvenírov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Prijatie uznesení
18. Záver

Vzhľadom k pandemickej situácii nebude zasadnutie pre verejnosť prístupné.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ – 13.10.2021

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13. 10. 2021 t. j. v stredu o 17:30 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 30-42/2021
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 9. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
 10. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
 11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE 774 zastavané plochy a nádvorie
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 251/13 ostatná plocha
 13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 550/3 orná pôda
 14. Obecná kompostáreň – prerokovanie dostavby
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Prijatie uznesení
 18. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Zasadnutie OZ – 27.9.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 27. 09. 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 30-35/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
8. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie
9. Prerokovanie prípojky k lyžiarskemu vleku a prípojky energie
10. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
11. Prerokovanie dodržiavania stanovenej zákonnej lehoty vybavovania žiadostí
12. Vyhodnotenie ponúk na odkúpenie kontajnerov
13. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Prijatie uznesení
17. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

 

Informáciu o prístupnosti pre verejnosť doplníme.

ZŠ s MŠ v Súľove – Voľné pracovné miesta

Vychovávateľ v školskom klube detí – voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňuje nasledijúce informácie o voľnom pracovnom mieste pozíciu pedagogický zamestnanec:

 

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

b) kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ v školskom klube detí

c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 3 vyhlášky, 1. diel – Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach.

d) zoznam vyžadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– motivačný list
– štruktúrovaný životopis
– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa
– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

f) ďalšie informácie:
– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú
– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu riaditel@zssulov.sk do 24.08.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

Učiteľ v materskej škole – 2 voľné pracovné miesta

Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o 2 voľných pracovných miestach na pozície pedagogických zamestnanecov:

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

b) kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ v materskej škole

c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 1 vyhlášky, 1. diel – Učiteľ školy a školského zariadenia, 1. časť – Učiteľ materskej školy.

d) zoznam vyžadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– motivačný list
– štruktúrovaný životopis
– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa
– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

f) ďalšie informácie:
– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú
– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu sovicky25@gmail.com do 24.08.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.