Zasadnutie OZ 24.10.2023

POZVÁNKA

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 24.10.2023 t.j. v utorok o 18:00 hod. v KD Hradná.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.09.2023
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná
6. Schválenie sociálnej výpomoci pre rodinu Ďurcovú
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce