Oznámenia

Zasadnutie OZ – 17.5.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 17. 05. 2021 t. j. v
pondelok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 1-12/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o navýšenie dotácie na rok
2021 na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole Jablonové – schválenie
7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o vrátenie nevyčerpaných
finančných prostriedkov z roku 2020 – schválenie
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ –
schválenie
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok 2020,
Návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2020 – schválenie
10. Čerpanie úveru na prefinancovanie projektu PRV 7.4.6 Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach/Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač LOCUST L903
– schválenie
11. Splatenie prekleňovacieho úveru /projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy OcÚ“/ – schválenie
12. Rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Lúčky – schválenie
13. Výstavba záchytu prameňa Makovište – schválenie
14. Nákup parkovacích automatov
15. Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Súľov – Hradná parcela č. KN-C 245/2 –
schválenie
16. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej
17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – schválenie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Prijatie uznesení
21. Záver
V súlade s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19 (automat) bude zasadnutie
neverejné.

Jaroslav Bušfy, starosta obce

Oznamy 6.5.2021

☣ COVID-19 ☣
Najbližší víkend (8.-9. Máj) sa v našej obci už NEBUDE testovať (neskôr sa uvidí – dáme včas vedieť).

💦 ODPIS VODOMEROV ✅
Súľov 10. – 12. Máj
Hradná 13. – 14. Máj
Prosíme o sprístupnenie vodomerných šácht 👍

♻️ VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD 🗑
17. – 19. Mája budú v obci pripravené kontajnery. ❌ Nevhadzovať pneumatiky a elektroodpad ❗

Stránkové hodiny – obecný úrad

Vážení občania,

z dôvodu pretrvávania núdzového stavu na Slovensku sú upravené stránkové hodiny Obecného úradu v Súľove – Hradnej nasledovne:

 

PONDELOK             08:00 hod – 12:00 hod

UTOROK                   08:00 hod – 12:00 hod

STREDA                    08:00 hod – 12:00 hod

ŠTVRTOK                 08:00 hod – 12:00 hod

PIATOK                     08:00 hod – 12:00 hod

Záznam zo zasadnutia OZ 15.12.2020

Vážení občania, prinášame vám videozáznam zo včerajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19 nebolo prístupné verejnosti.

 

Záznam zo zasadnutia OZ 19.11.2020 17:00

Vážení občania, prinášame vám videozáznam zo včerajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19 nebolo prístupné verejnosti.

ZMENA: Zasadnutie OZ 14.10.2020

Vážení občania,

vzhľadom na prijaté nariadenia ohľadom šírenia COVID-19 sa dnešné zastuputeľstvo uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.