Oznámenia

Záznam zo zasadnutia OZ 19.11.2020 17:00

Vážení občania, prinášame vám videozáznam zo včerajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré z dôvodu protipandemických opatrení COVID-19 nebolo prístupné verejnosti.

ZMENA: Zasadnutie OZ 14.10.2020

Vážení občania,

vzhľadom na prijaté nariadenia ohľadom šírenia COVID-19 sa dnešné zastuputeľstvo uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.10.2020

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 10. 2020 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z prijatého úveru na financovanie nákladov spojených s rozšírením vodovodu časť Makovište a časť Lúčky
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – schválenie
 6. Zmluva o zriadení vecného bremena – spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. schválenie
 7. Doriešenie projektu P.R.V. 7.4.6. Základné služby / LOCUS 903
 8. Schválenie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnej pôsobnosti v roku 2020 z dôvodu výpadku na strane príjmov fyzických osôb – z podielových daní v rozpočte obce z MF SR
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

                                                    

 

Koncert v evanjelickom kostole v Súľove – Hradnej 27.9.2020 o 15:00 hod.

Program koncertu v evanjelickom kostole v Súľove – Hradná pri 270. výročí posviacky ev. a. v. kostola 27.9.2020 o 15:00 hod.

 

Pieseň č. 605 – Vojdite, plesajme

J.S. Bach – „Komm, Gott, Schőpfer, Heiliger  Geist“ BWV 667

( Veni Creator spiritus )

 1. Vivaldi – Domine Deus
 2. Praetorius – Veni, Creator spiritus

W.A. Mozart –  Ave verum corpus

W.A. Mozart – Variácie C dur KV 265 ( výber )

J.S. Bach – chorál Jesu bleibet meine Freude ( Kantáta BWV 147 )

J.S. Bach – Air

J.S Bach – Agnus Dei

J.S. Bach / F.Peeters – Toccata in d, D

 

Musica Temporis

Mezzosoprán – Terézia Janeková

Organ – Marta Gáborová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej dňa 20. 08. 2020

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 20. 08. 2020 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 40 – 45/2020
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činností komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 07. 2020 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Schválenie investičného úveru
 9. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 2/2020 o organizácii miestneho referenda – schválenie
 10. Zámer predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná – schválenie /traktor TK 14/
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

                                                    

 

Odpis vodomerov

Obec Súľov-Hradná oznamuje občanom, že v dňoch 22.07. – 24.07.2020 sa v časti obce Súľov uskutoční

odpis vodomerov.  Z tohto dôvodu žiadame občanov o sprístupnenie vodovodných šácht.

Prípadne posledný stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.č. 041/55 74 016, 0903  525 004

alebo mailom na  urad@sulov-hradna.sk.

Družstvo SÚĽOV

Poľnohospodárske družstvo Predmier – Hospodárske stredisko Súľov oznamuje občanom, že odo dňa 20.07. 2020 sa bude v družstevnej predajni v areáli družstva Súľov predávať okrem ovčích výrobkov aj surové kravské mlieko a zákvas.
Výrobky si môžete zakúpiť v pondelok až piatok v čase od 07:00 hod. do 15:30 hod.
Na mlieko a zákvas si môžete priniesť aj vlastné fľaše.

Rozhodnutie obce Súľov-Hradná o úhrade poplatkov za Materskú školu, Školský klub detí a Školskú jedáleň od 01.04.2020

Obec Súľov–Hradná ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov–Hradná 64, v súlade s príslušnou legislatívou, Všeobecne záväzným nariadením obce Súľov-Hradná číslo 1/2019 a na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnených na: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky

rozhodla,

že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania nebudú rodičia detí alebo žiakov, alebo iné osoby ako rodičia, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a majú voči týmto deťom alebo žiakom vyživovaciu povinnosť uhrádzať príspevky
a) za pobyt dieťaťa v Materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí
c) na čiastočnú úradu nákladov v Zariadení školského stravovania
určené VZN 1/2019.

Úplné znenie Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01