Oznámenia

21.-23.12. bude Obecný úrad zatvorený

Vážení občania, obecný úrad bude v dňoch od 21. 12. do 23. 12.
2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 

Ďakujeme za pochopenie

Zasadnutie OZ 14.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 12. 2021 t. j. v utorok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 52 – č. 58/2021
5. Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
6. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
7. Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu – schválenie
8. Návrh Miestne poplatky na rok 2022 – schválenie
9. Návrh VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – schválenie
10. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
11. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
12. Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 – schválenie
13. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KNC 245/2 – schválenie
14. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela k KNC 251/13 – schválenie
15. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzka Zmrzlina – schválenie
16. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v MOS Súľov /sklad, chodba/
17. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzka Kozmetický salón – schválenie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Prijatie uznesení
21. Záver

Vzhľadom k pandemickej situácií nebude zasadnutie pre verejnosť prístupné.

Ing. Jaroslav Bušfy/starosta obce

Zasadnutie OZ – 6.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 06. 12. 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 43-51/2021
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, č. 11/2021 – OZ berie na vedomie
6. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ v časti originálne kompetencie na materiálne zabezpečenie opatrení proti COVID 19 – schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ /Rozpočtové opatrenie č. 7/ – schválenie
8. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021
9. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KN-C 245/2 – schválenie
10. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela č. KN-C 251/13 – schválenie
11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE – 774 zastavané plochy a nádvorie
12. Predaj kontajnerov – vyhodnotenie súťaže
13. Predaj biliardového stola – predloženie ponuky
14. Žiadosť o prenájom predajnej plochy na predaj suvenírov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Prijatie uznesení
18. Záver

Vzhľadom k pandemickej situácii nebude zasadnutie pre verejnosť prístupné.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zasadnutie OZ – 13.10.2021

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13. 10. 2021 t. j. v stredu o 17:30 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 30-42/2021
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 9. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
 10. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
 11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE 774 zastavané plochy a nádvorie
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 251/13 ostatná plocha
 13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 550/3 orná pôda
 14. Obecná kompostáreň – prerokovanie dostavby
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Prijatie uznesení
 18. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce