Zasadnutie OZ 14.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 12. 2021 t. j. v utorok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 52 – č. 58/2021
5. Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
6. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
7. Návrh VZN č. 2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu – schválenie
8. Návrh Miestne poplatky na rok 2022 – schválenie
9. Návrh VZN č. 4/2021 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – schválenie
10. Návrh rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
11. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
12. Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 – schválenie
13. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KNC 245/2 – schválenie
14. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela k KNC 251/13 – schválenie
15. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzka Zmrzlina – schválenie
16. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v MOS Súľov /sklad, chodba/
17. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzka Kozmetický salón – schválenie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Prijatie uznesení
21. Záver

Vzhľadom k pandemickej situácií nebude zasadnutie pre verejnosť prístupné.

Ing. Jaroslav Bušfy/starosta obce