Zasadnutie OZ – 15.3.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 03. 2022 t. j. v utorok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 59-73/2021
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 – OZ berie na vedomie
 7. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2021 – schválenie
 8. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 – schválenie
 9. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – schválenie
 10. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ / Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 – schválenie
 11. Návrh na úpravu rozpočtu obce / Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 – schválenie
 12. Výška ročnej dotácie na jedno dieťa pre účely podpory mimoškolských voľnočasových aktivít na rok 2022 – schválenie
 13. Zámer prenajať drevené búdky na parkoviskách pre účely predaja propagačného materiálu – schválenie
 14. Výber dane za užívanie verejného priestranstva pred MOS v Súľove
 15. Zmluva s firmou INTA na zber použitého kuchynského oleja a tukov – schválenie
 16. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2021 – OZ berie na vedomie
 17. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov Zmrzlina – schválenie
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Prijatie uznesení
 21. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce