Zasadnutie OZ 15.5.2024

OBEC Súľov – Hradná

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15.05.2024 t.j. v stredu o 18:00 hod. v KD Hradná
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č.17 – 23 /2024
5. Návrh Záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2023
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2023
b) Schválenie Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2023
6. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Súľov-Hradná
7. Rozpočtové opatrenie č.5/2024
8. Plnenie rozpočtu k 31.03.2024
9. Schválenie rekonštrukcie turistických chodníkov
10. Schválenie energetického zhodnotenia budov TJ Partizán Súľov, KD Hradná
11. Schválenie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce