Zasadnutie OZ 21.3.2024

POZVÁNKA

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21.03.2024 t.j. vo štvrtok o 18:00 hod. v MOS Súľov
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č.01-16/2024
5. Schválenie zadania pre vypracovanie Územného plánu obce Súľov-Hradná
6. Schválenie zberu TKO v obci Súľov-Hradná na rok 2025
7. Rozpočtové opatrenie č.3/2024
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesení
11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce