Zasadnutie OZ 21.2.2024

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21.02.2024 t.j. v stredu  o 17:00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č.52-61/2023
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Schválenie obstarania a spracovania územného plánu obce Súľov-Hradná
 7. Použitie rezervného fondu na KV
 8. Schválenie dotácie PO a FO poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež
 9. Rozpočtové opatrenie č.1/2024
 10. Plnenie rozpočtu k 31.12.2023
 11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2023 – OZ berie na vedomie
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Schválenie uznesení
 15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce