DHZ Hradná

Z histórie hasičského zboru v Hradnej

Hoci Súľov a Hradná tvoria administratívne jednu obec až do roku 1898, celá dávna minulosť je poprepletaná ich vzájomnou blízkosťou a soločnými udalosťami.
Dejinný vývoj zaznamenáva v mnohých smeroch nezávislosť oboch obcí, avšak i tá bola ovplyvnená ich susedským spolunažívaním. Svedectvom vzájomného vplyvu oboch obcí je i história hasičského zboru.
Prvý hasičský spolok bol založený v roku 1928 spoločný pre obe obce Súľov a Hradnú. Ustanovujúca schvôdza sa konala 29. januára 1928, na ktorej zúčastnení prijali stanovy spolku, predsedom valného zhromaždenia bol vtedajší richtár obce Ondrej Varhaník, zapisovateľom J. K. Treskoň, notár a overovateľmi Emanuel Císařovský a Juraj Bušovský. Úradne boli stanovy zaregistrované 7. marca 1928. O fungovanie zboru sa staral i Ľudovít Sauerman z Hliníka, vtedajší okresný dozorca Okresnej hasičskej jednoty.
Dňa 3, júna 1928 bol zvolený za predsedu hasičského spolku v Súľove – Hradnej Ondrej Varhaník, prvým veliteľom bol Emanuel Císařovský, lesný úradník na hornodvorskom panstve v Súľove. Podľa spomienok zakladajúcich členov zboru ( zaznamenaných okolo roku 1968 ) mal Císařovský vľúdnu povahu, bol človekom prístupným ( ľudovým ), za čo mu nadriadení hrozili suspendovaním, kvôli čomu sa svojej funkcie v zbore vzdal, miesto neho nastúpil Štefan Varhaník. Prvým dobrým strojníkom bol Ján Durec Podoliak, trubačom sa stal Juraj Blaško a tajomníkom Štefan Boško.

Z obyvateľov z Hradnej sa tohto prvého hasičského zboru stali členmi : Štefan Boško ( bol zástupcom veliteľa a v obci zastával i funkciu zástupca richtára ), Ondrej Smatana, Juraj Boško, Ondrej Lingeš, Ondrej Durec Ukrop, Štefan Bušfy a Jozef Chúpek. Títo siedmi Hradňanci zotrvali v zbore celých 9 rokov až do roku 1937.

Nevieme, za akých okolností sa hasiči z Hradnej osamostatnili a založili si svoj vlastný dobrovoľný hasičský zbor ( ďalej DHZ ). Zo zápisnice DHZ v Súľove z 28. januára 1943 sa dozvedáme, že voľba veliteľa DHZ v Súľove bola prevedená 6. mája 1937 ( stal sa ním Martin Hoferica, ktorý pravdepodobne vystriedal Ondreja Šefaru ), pričom ustanovujúci dátum založenia DHZ v Hradnej spadá na 17. máj 1937, logicky môžeme usúdiť, že išlo predovšetkým o praktickú stránku veci.
Známym faktom však zostáva, že vznik a ďalšia činnosť hasičského zboru v Hradnej ( podobne ako celá kultúra v obci ) boli úzko spojené a ovplyvnené pôsobením miestnych učiteľov. K založeniu vlastného hasičského zboru v Hradnej nemalou mierou prispel učiteľ Bedřich Autrata, ktorý sa stal i tajomníkom zboru. Do funkcie veliteľa nastúpil Štefan Boško, keďže praktické skúsenosti načerpal počas pôsobenia v DHZ v Súľove – Hradnej, kde pracoval ako zástupca veliteľa.