Autor: Obec Súľov-Hradná

OcÚ – Dovolenka 30-31.8.2023

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Súľove-Hradnej bude dňa od 30.08.2023 do 31.08.2023 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky pracovníkov úradu.

Voľné pracovné miesto – ZŠsMŠ – Pedagogický asistent/ka

Informácia o voľnom pracovnom mieste – Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 – Pedagogický asistent/ka 

Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Pedagogický asistent/ka:

1a) Názov školy alebo školského zariadenia: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64

1b) Adresa sídla školy alebo školského zariadenia: Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

1c) Kontakty na zodpovednú osobu: Mgr. Anna Bušfyová; e-mail: zssulov@zssulov.sk; mobil: +421 911 588 002

1d) Voľná pracovná pozícia: pedagogický asistent/ka

1e) Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch

a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 6 vyhlášky

1f) Predpokladaný dátum prijatia: 01.09.2023

1g) Ďalšie informácie:

– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú (31.08.2024) s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú; úväzok: 50 %

– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

1h) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa

– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa

– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu zssulov@zssulov.sk do 25.08.2023:

2a) Zoznam vyžadovaných dokladov:

– žiadosť o zaradenie do výberového konania

– motivačný list

– štruktúrovaný životopis

– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi

– čestné prehlásenie o bezúhonnosti

– súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

RNDr. Ján Mekiňa

riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64

Zasadnutie OZ – 15.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 15.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 29-36/2023
 5. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.3/2022 – Poplatky ŠKD-MŠ-ŠJ
 6. Riešenie spolupráce medzi obcami Súľov-Hradná a obec Jablonové
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja – rozšírenie

Vážení občania,

dovoľte nám touto cestou informovať, že Integrovaný dopravný systém Žilinského samosprávneho kraja (IDS ŽSK) sa od nedele 30.7.2023 rozširuje o 56 obcí a miest.

Od uvedeného dátumu budú súčasťou IDS ŽSK celé okresy Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto.

IDS ŽSK ponúka cestovanie za výhodné ceny a s jedným cestovným lístkom môžete cestovať autobusom, vlakom aj mestskou hromadnou dopravou. Informácie o rozšírení územia a ďalších novinkách nájdete tu: https://www.idzk.sk/aktuality/161-lacnejsie-cestovne-listky-onedlho-vyuzijete-uz-v-4-okresoch/

Na nasledujúcich odkazoch si môže prečítať a stiahnuť dôležité informácie pre cestujúcich:

Všetky dôležité informácie o IDS ŽSK nájdete na www.idzk.sk a taktiež na sociálnych sieťach Integrovanej dopravy Žilinského kraja: FacebookInstagramYouTube.

Zasadnutie OZ – 1.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 01.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 28/2023
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2023
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 7. Riešenie výmeny vykurovacieho systému TJ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce