Autor: Obec Súľov-Hradná

Zasadnutie OZ 15.5.2024

OBEC Súľov – Hradná

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15.05.2024 t.j. v stredu o 18:00 hod. v KD Hradná
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č.17 – 23 /2024
5. Návrh Záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2023
a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2023
b) Schválenie Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2023
6. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Súľov-Hradná
7. Rozpočtové opatrenie č.5/2024
8. Plnenie rozpočtu k 31.03.2024
9. Schválenie rekonštrukcie turistických chodníkov
10. Schválenie energetického zhodnotenia budov TJ Partizán Súľov, KD Hradná
11. Schválenie platu starostu a hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Schválenie uznesení
15. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2024/2025

Zápis do Materskej školy

školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 2. do 10. mája 2024

 

Podmienky prijímania detí do materskej školy v šk. roku 2024/2025
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Inštrukcie
Elektronická prihláška

Do poznámky uveďte, do ktorej MŠ podávate prihlášku pre Vaše dieťa – MŠ Súľov-Hradná alebo MŠ Jablonové

V prílohách sú uverejnené informácie o Zápise žiakov do MŠ v školskom roku 2024/25 a dokumenty, ktoré  tvoria povinnú prílohu prihlášky. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky je potrebné priložiť ako prílohu vyplnené a potvrdené Potvrdenie od lekára.