Autor: Obec Súľov-Hradná

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.10.2020

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 10. 2020 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z prijatého úveru na financovanie nákladov spojených s rozšírením vodovodu časť Makovište a časť Lúčky
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – schválenie
 6. Zmluva o zriadení vecného bremena – spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. schválenie
 7. Doriešenie projektu P.R.V. 7.4.6. Základné služby / LOCUS 903
 8. Schválenie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnej pôsobnosti v roku 2020 z dôvodu výpadku na strane príjmov fyzických osôb – z podielových daní v rozpočte obce z MF SR
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

                                                    

 

Koncert v evanjelickom kostole v Súľove – Hradnej 27.9.2020 o 15:00 hod.

Program koncertu v evanjelickom kostole v Súľove – Hradná pri 270. výročí posviacky ev. a. v. kostola 27.9.2020 o 15:00 hod.

 

Pieseň č. 605 – Vojdite, plesajme

J.S. Bach – „Komm, Gott, Schőpfer, Heiliger  Geist“ BWV 667

( Veni Creator spiritus )

 1. Vivaldi – Domine Deus
 2. Praetorius – Veni, Creator spiritus

W.A. Mozart –  Ave verum corpus

W.A. Mozart – Variácie C dur KV 265 ( výber )

J.S. Bach – chorál Jesu bleibet meine Freude ( Kantáta BWV 147 )

J.S. Bach – Air

J.S Bach – Agnus Dei

J.S. Bach / F.Peeters – Toccata in d, D

 

Musica Temporis

Mezzosoprán – Terézia Janeková

Organ – Marta Gáborová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej dňa 20. 08. 2020

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 20. 08. 2020 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 40 – 45/2020
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činností komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 07. 2020 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Schválenie investičného úveru
 9. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 2/2020 o organizácii miestneho referenda – schválenie
 10. Zámer predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná – schválenie /traktor TK 14/
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce

                                                    

 

TELEKOM: Prerušenie poskytovania služieb

Vážení občania, dňa 9. 7. 2020 (štvrtok) bude v našej obci prerušené poskytovanie služieb spoločnosti Telekom (pevné služby, dsl internet “káblom zo stĺpa” ) z dôvodu výmeny technológie poskytovateľa. Predpokladaný výpadok bude v čase od 8:00 do 18:00 hod.