Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21. 09. 2016

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 09. 2016

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 21. 9. 2016 t. j. v stredu o 17.00 hod. v KD Súľov.

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení 15/2016 – 22/2016
  4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
  5. Plnenie rozpočtu k 31. 6. 2016
  6. Správa nezávislého audítora za r. 2015
  7. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná
  8. Diskusia
  9. Prijatie uznesení
  10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce