Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13. 12. 2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 13. 12. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 13. 12. 2017 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení č. 42-50/2017
 4. Správa starostu obce a správa o činností komisií
 5. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 30. 09. 2017
 6. Návrh rozpočtu Obce Súľov – Hradná na r. 2018 a viacročného rozpočtu na r. 2019/2020, stanovisko hlavného kontrolóra Obce Súľov – Hradná k návrhu rozpočtu pre r. 2018
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
 8. Návrh VZN obce Súľov – Hradná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2017
 9. Miestne poplatky pre r. 2018
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce