Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/224

Číslo zmluvy: č. 1

Dodávateľ: Ministerstvo život. prostredia SR

Podpísaná: 10.09.2018

Platnosť od: 10.09.2018

Prílohy