ZŠ s MŠ v Súľove – Voľné pracovné miesta

Vychovávateľ v školskom klube detí – voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňuje nasledijúce informácie o voľnom pracovnom mieste pozíciu pedagogický zamestnanec:

 

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

b) kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ v školskom klube detí

c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 3 vyhlášky, 1. diel – Vychovávateľ v školách a školských zariadeniach.

d) zoznam vyžadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– motivačný list
– štruktúrovaný životopis
– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa
– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

f) ďalšie informácie:
– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú
– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu riaditel@zssulov.sk do 24.08.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

 

Učiteľ v materskej škole – 2 voľné pracovné miesta

Ako zamestnávateľ podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s ustanoveniami § 84 ods. 1  tohto zákona zverejňujeme informáciu o 2 voľných pracovných miestach na pozície pedagogických zamestnanecov:

a) názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou; Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná

b) kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ v materskej škole

c) kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca – vyžaduje vzdelanie podľa Prílohy č. 1 vyhlášky, 1. diel – Učiteľ školy a školského zariadenia, 1. časť – Učiteľ materskej školy.

d) zoznam vyžadovaných dokladov:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania
– motivačný list
– štruktúrovaný životopis
– doklady o ukončenom vzdelaní a praxi
– čestné prehlásenie o bezúhonnosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovanými pracovnými miestami:
– požadovaná prax: irelevantné – pozícia vhodná aj pre absolventa
– znalosť práce s IKT (MS Word, PowerPoint, Excel; internet; e-mail) na úrovni bežného užívateľa
– flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie

f) ďalšie informácie:
– druh PPV: Pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou uzatvorenia na dobu neurčitú
– ponúkaný plat – podľa príslušných ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovv platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a a v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania s vyžadovanými dokladmi zasielajte poštou/osobne na adresu sídla Zamestnávateľa alebo elektronicky (skeny vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu sovicky25@gmail.com do 24.08.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní budú pozvaní iba vybraní uchádzači.