Zasadnutie OZ – 9.6.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 09. 06. 2022 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 11-22/2022
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 03. 2022 – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – OZ berie na vedomie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 – schválenie
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2021, návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2021 – schválenie
 9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Súľov – Hradná – schválenie
 10. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na pozemku pod cintorínom Hradná
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce