Zasadnutie OZ – 9.3.2023

POZVÁNKA

 

v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 09.03.2023 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie úveru z envirofondu
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31.12.2022, plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná k 31.12.2022
 6. Schválenie žiadostí o udelenie súhlasu s umiestením rozvodu nad povrchom zeme pre optickú sieť FY KINET
 7. Schválenie žiadostí súkromných poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce