Zasadnutie OZ 7.7.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 07. 07. 2022 t. j. vo štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
  5. Rôzne
  6. Prijatie uznesení
  7. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce