Zasadnutie OZ – 6.12.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 06. 12. 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 43-51/2021
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, č. 11/2021 – OZ berie na vedomie
6. Žiadosť o dofinancovanie rozpočtu ZŠ s MŠ v časti originálne kompetencie na materiálne zabezpečenie opatrení proti COVID 19 – schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ /Rozpočtové opatrenie č. 7/ – schválenie
8. Schválenie audítora na vykonanie auditu za rok 2021
9. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to pozemok parcela č. KN-C 245/2 – schválenie
10. Zámer predať nehnuteľný majetok obce a to časť pozemku parcela č. KN-C 251/13 – schválenie
11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE – 774 zastavané plochy a nádvorie
12. Predaj kontajnerov – vyhodnotenie súťaže
13. Predaj biliardového stola – predloženie ponuky
14. Žiadosť o prenájom predajnej plochy na predaj suvenírov
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Prijatie uznesení
18. Záver

Vzhľadom k pandemickej situácii nebude zasadnutie pre verejnosť prístupné.

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce