Zasadnutie OZ – 4.4.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 4.4.2022 t. j. v pondelok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 1-10/2022
 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 – OZ berie na vedomie
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce /Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 – schválenie
 9. Predloženie cenových ponúk na prenájom záhradných domčekov INFO pre účely predaja propagačného materiálu – schválenie
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce