Zasadnutie OZ 28.9.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 28. 09. 2022 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Správa starostu obce, správa o činností komisií
 5. Dodatok č. 2 k VZN č, 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 6. Rozpočtové opatrenie č.13/2022 – schválenie
 7. Kontrola uznesení za r. 2018- r. 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce