Zasadnutie OZ – 26.7.2021

POZVÁNKA

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 26. 07. 2021 t. j. v pondelok o 7.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
5. Prijatie uznesenia
6. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce