Zasadnutie OZ – 27.9.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 27. 09. 2021 t. j. v pondelok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 30-35/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
8. Návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Súľov – Hradná – schválenie
9. Prerokovanie prípojky k lyžiarskemu vleku a prípojky energie
10. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
11. Prerokovanie dodržiavania stanovenej zákonnej lehoty vybavovania žiadostí
12. Vyhodnotenie ponúk na odkúpenie kontajnerov
13. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Prijatie uznesení
17. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

 

Informáciu o prístupnosti pre verejnosť doplníme.