Zasadnutie OZ – 25.5.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 25.05.2023 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola uznesení č. 14-19/2023
  5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN obce Súľov-Hradná č.1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Úprava rozpočtu – rozpočtové č. 3
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Schválenie uznesení
  10. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce