Zasadnutie OZ – 22.6.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 22.06.2023 t.j. vo štvrtok o 19.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 24/2023
 5. Návrh Záverečného účtu Obce Súľov-Hradná za rok 2022
 6. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2022
 7. b) Schválenie Záverečného účtu obce Súľov-Hradná za rok 2022
 8. Schválenie čerpania rezervného fondu obce Súľov-Hradná
 9. Prerokovanie dopravného značenia
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesení
 13. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce