Zasadnutie OZ – 17.5.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 17. 05. 2021 t. j. v
pondelok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 1-12/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o navýšenie dotácie na rok
2021 na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole Jablonové – schválenie
7. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Súľov – Hradná o vrátenie nevyčerpaných
finančných prostriedkov z roku 2020 – schválenie
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná, návrh na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ –
schválenie
9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Súľov – Hradná za rok 2020,
Návrh Záverečný účet obce Súľov – Hradná za rok 2020 – schválenie
10. Čerpanie úveru na prefinancovanie projektu PRV 7.4.6 Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach/Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač LOCUST L903
– schválenie
11. Splatenie prekleňovacieho úveru /projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti
budovy OcÚ“/ – schválenie
12. Rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Lúčky – schválenie
13. Výstavba záchytu prameňa Makovište – schválenie
14. Nákup parkovacích automatov
15. Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Súľov – Hradná parcela č. KN-C 245/2 –
schválenie
16. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej
17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – schválenie
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Prijatie uznesení
21. Záver
V súlade s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19 (automat) bude zasadnutie
neverejné.

Jaroslav Bušfy, starosta obce