Zasadnutie OZ – 15.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 15.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 29-36/2023
 5. Schválenie dodatku č.1 k VZN č.3/2022 – Poplatky ŠKD-MŠ-ŠJ
 6. Riešenie spolupráce medzi obcami Súľov-Hradná a obec Jablonové
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce