Zasadnutie OZ 15.12.2022

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 15. 12. 2022 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v MOS Súľov.
PROGRAM – návrh:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 47 – 52/2022
5. Plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2022 – schválenie
6. Rozpočtové opatrenie č. 15/2022 – schválenie
7. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – schválenie
9. VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
10. VZN č. 3/2022 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – schválenie
11. VZN č. 4/2022 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim voľnočasové aktivity pre deti a mládež – schválenie
12. Smernica č. 1 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľom obce Súľov – Hradná – schválenie
13. Miestne poplatky na rok 2023 – schválenie
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2022, Rozpočet obce Súľov – Hradná na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 – 2025 – schválenie
15. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Súľov – Hradná – schválenie
16. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Súľov – Hradná – schválenie,
Schválenie platu zástupcu starostu obce Súľov – Hradná
17. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 – schválenie
18. Doplnenie členov komisií, určenie ich náplne práce – schválenie
19. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie dlhodobého a krátkodobého hmotného majetku obce k 31. 12. 2022, zostavenie inventarizačných komisií
20. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Kozmetický salón – schválenie
21. Žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Zmrzlina – schválenie
22. Rôzne
23. Diskusia
24. Prijatie uznesení
25. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce