Zasadnutie OZ 15.11.2022

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 15. 11. 2022 t. j. v utorok o 18.00 hod. v MOS Súľov.                                  

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Určenie zástupcu starostu, poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie sobášiaceho, zástupcu sobášiaceho, sobášnu miestnosť a sobášny deň
 9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce