Zasadnutie OZ 14.2.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14.02.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradnej.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 53 – 73/2022
 5. VZN o poskytovaní finančného príspevku v sociálnej oblasti osobitným skupinám obyvateľov obce Súľov – Hradná
 6. Schválenie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež
 7. Schválenie zmluvy na vysporiadanie pozemku na cintoríne v Hradnej
 8. Schválenie vybudovania kamerového systému v obci Súľov – Hradná
 9. Schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia Súľov – Hradná
 10. Schválenie zapojenia sa do projektu OPKZP–PO4–SC411-2023-8 výzva číslo 80: výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
 11. Schválenie použitia dreva z obecnej hory
 12. Schválenie zmluvy na odkúpenie kontajnera na textilný odpad a zmluvy o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom
 13. Štatút obce
 14. Úprava rozpočtu obce
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Schválenie uznesení
 18. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce