Zasadnutie OZ – 13.10.2021

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 13. 10. 2021 t. j. v stredu o 17:30 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 30-42/2021
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 30. 06. 2021 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Súľov – Hradná – schválenie
 9. Prerokovanie pripojenia prameňa Makovište
 10. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce parcel. č. KNC 245/2 – schválenie
 11. Žiadosť o zámenu pozemkov parc. č. KNE 828/122 orná pôda a pozemok parc. č. KNE 774 zastavané plochy a nádvorie
 12. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 251/13 ostatná plocha
 13. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 550/3 orná pôda
 14. Obecná kompostáreň – prerokovanie dostavby
 15. Rôzne
 16. Diskusia
 17. Prijatie uznesení
 18. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce