Zasadnutie OZ 1.7.2022 (preložené na 7.7.2022)

PRELOŽENÉ NA 7.7.2022

P O Z V Á N K A
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 01. 07. 2022 t. j. v piatok o 7.00 hod. v MOS Súľov.
PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Úprava rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
5. Rôzne
6. Prijatie uznesení
7. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce