Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove-Hradnej dňa 20. 08. 2020

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 20. 08. 2020 t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 40 – 45/2020
 5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činností komisií
 6. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 07. 2020 – schválenie
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
 8. Schválenie investičného úveru
 9. Návrh VZN obce Súľov – Hradná č. 2/2020 o organizácii miestneho referenda – schválenie
 10. Zámer predať hnuteľný majetok obce Súľov – Hradná – schválenie /traktor TK 14/
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Prijatie uznesení
 14. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce