Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.6.2021

OBEC Súľov – Hradná
P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 21. 06. 2021 t. j. v pondelok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení č. 13 – 29/2021
5. Správa starostu obce, správa poslancov OZ, správa o činnosti komisií
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 – schválenie
7. Dodatok č. 1 k Miestnym poplatkom – schválenie
8. Zámer predaja hnuteľného majetku obce Súľov – Hradná priamym predajom – schválenie
9. Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Súľov – Hradná, na ktorý sa vzťahuje osobitný zreteľ – schválenie
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná – schválenie
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Súľov – Hradná na II. polrok 2021 – schválenie
12. Žiadosť o vysporiadanie pozemkov pod cintorínom v Hradnej – doriešenie
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Prijatie uznesení
16. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

 

Zasadanie bude verejné, občanov preto v prípade účasti prosíme o dodržiavanie aktuálne platných protiepidemických opatrení (platných pre žltý okres). Je povinné rúško alebo respirátor.