Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.10.2020

OBEC Súľov – Hradná

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 14. 10. 2020 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Schválenie čerpania finančných prostriedkov z prijatého úveru na financovanie nákladov spojených s rozšírením vodovodu časť Makovište a časť Lúčky
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov – Hradná na rok 2020 – schválenie
 6. Zmluva o zriadení vecného bremena – spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. schválenie
 7. Doriešenie projektu P.R.V. 7.4.6. Základné služby / LOCUS 903
 8. Schválenie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na výkon samosprávnej pôsobnosti v roku 2020 z dôvodu výpadku na strane príjmov fyzických osôb – z podielových daní v rozpočte obce z MF SR
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Prijatie uznesení
 12. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce