Zasadnutie OZ – 1.8.2023

POZVÁNKA

 v zmysle zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove–Hradnej, dňa 01.08.2023 t.j. v utorok o 18.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM – návrh

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola uznesení č. 20 – 28/2023
 5. Plnenie rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná k 30.06.2023
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Súľov-Hradná a ZŠ s MŠ Súľov-Hradná
 7. Riešenie výmeny vykurovacieho systému TJ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Schválenie uznesení
 11. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce