Rozhodnutie obce Súľov-Hradná o úhrade poplatkov za Materskú školu, Školský klub detí a Školskú jedáleň od 01.04.2020

Obec Súľov–Hradná ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov–Hradná 64, v súlade s príslušnou legislatívou, Všeobecne záväzným nariadením obce Súľov-Hradná číslo 1/2019 a na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnených na: www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky

rozhodla,

že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania nebudú rodičia detí alebo žiakov, alebo iné osoby ako rodičia, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a majú voči týmto deťom alebo žiakom vyživovaciu povinnosť uhrádzať príspevky
a) za pobyt dieťaťa v Materskej škole
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí
c) na čiastočnú úradu nákladov v Zariadení školského stravovania
určené VZN 1/2019.

Úplné znenie Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01