OZNAM – poskytovanie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu

OZNAM

Obec Súľov – Hradná oznamuje občanom, že na základe VZN č.2/2021 o poskytovaní dotácií na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít detí v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu podľa článku IV, ods. 2, uznesením č. 6/2022 obec určila výšku ročnej dotácie na jedno dieťa a to:

80,00 eur/rok

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu priamo do podateľne Obecného úradu v Súľove – Hradnej alebo prostredníctvom emailu: urad@sulov-hradna.sk a to v termíne: od 25. 03. 2022 do 10. 12. 2022