Zasadnutie OZ 13.8.2014

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej dňa 13. 8. 2014 t. j. v stredu o 17.00 hod. v MOS Súľov.

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činností komisií
 5. Plnenie rozpočtu k I. a II. štvrťroku 2014
 6. Návrh na úpravu rozpočtu v časti príjmy a výdavky za r. 2014
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Súľov – Hradná č.1/2014o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej

  nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom

  zneškodňovaní obsahu žúmp

 8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu Obce Súľov – Hradnána celé funkčné obdobie 2014 – 2018
 9. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnejna celé volebné obdobie 2014 – 2018
 10. Schválenie určenia volebných obvodov a počet poslancov v nich do Obecnéhozastupiteľstva v Súľove – Hradnej na celé volebné obdobie 2014 – 2018
 11. Diskusia
 12. Prijatie uznesení
 13. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Ing. Jaroslav Bušfy

starosta obce