Zasadnutie OZ 12.3.2015

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej

dňa 12. 03. 2015 t. j. vo štvrtok o 17.00 hod. v MOS Súľov.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola uznesení
  4. Plnenie rozpočtu Obce Súľov – Hradná k 31. 12. 2014
  5. Úprava rozpočtu Obce Súľov – Hradná pre r. 2015
  6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Súľov – Hradná za rok 2014
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Prijatie uznesení
  10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce