Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 9. 6. 2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 9. 6. 2017

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 9. 6. 2017 t. j. v piatok o 17.00 hod. v KD Hradná.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení č. 5 – 18/2017
 4. Správa starostu obce a správa o činností komisií
 5. Správa o stave a výsledku hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118“
 6. Správa o výsledku hodnotenia projektového zámeru „Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov“
 7. Prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Modernizácia priestorov Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 pre zlepšenie kľúčových kompetencií jej žiakov“ a jej spolufinancovanie
 8. Plnenie rozpočtu obce Súľov – Hradná k 31. 3. 2017
 9. Správa nezávislého audítora za rok 2016 – OZ berie na vedomie
 10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
 11. Záverečný účet obce S-H a rozpočtové hospodárenie za rok 2016, Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce S – H za rok 2016, tvorba rezervného fondu za r. 2016
 12. Prenájom priestorov v MOS Súľov
 13. Odpredaj bytu č. 1 a bytu č. 2 v dome s. č. 62 v Obci S-H
 14. Odpredaj pozemkov parcel. č. KN – E 49 zastav. plochy a nádvoria, parcel. č. KN – C 111 zastav. plochy a nádvoria, parcel. č. KN – C 251/2
 15. Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov so spol. Slovak Telekom, a. s.
 16. Prenájom obecného autobusu – poplatky
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Prijatie uznesení
 20. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce