Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, dňa 3.4. 2019

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej,  dňa 3.4. 2019

V zmysle § 12 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Súľove – Hradnej, ktoré sa bude konať dňa 3. 4. 2019 t. j. v stredu o 7.00 hod. v MOS Súľov;.

PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Zrušenie uznesenia č. 32/2018
  5. Schválenie výstavby a financovania oplotenia a odstavnej plochy pri ZŠ s MŠ Súľov – Hradná
  6. Prijatie uznesení
  7. Záver

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce